ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 310 ವೀಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ! ಅರ್ಹತಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ PET, PST ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ !Forest Department Recruitment.

Forest Department Recruitment. Forest Department Recruitment : ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ದಿನಾಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ  ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ವಿಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ( Forest Department Recruitment)ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PET, PST ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ( mrdical test), ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ( Document verification ), ಗೆ ಅರ್ಹತಪಟ್ಟಿ ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ …

Read More