ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 36,789 ಉಚಿತ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ! ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. free house allocation from the government!

free house allocation from the government free house allocation from the government : ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 36789 ಉಚಿತ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ…

Read More